085 888 0 886

Vlinderplein 10, 2805 KH Gouda

KVK: 90635388

IBAN: NL44 INGB 0102 2544 94

Extern Vertrouwenspersoon

“Ongewenst gedrag? Praat erover, om herhaling te voorkomen.”

Als een medewerker te maken krijgt met ongewenst gedrag van een collega of leidinggevende, is het belangrijk daarover te praten met de ‘dader’ of diens leidinggevende. Als dat niet lukt, kan een extern Vertrouwenspersoon helpen een oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en verwijst zo nodig door naar de bedrijfsarts, een instantie buiten het bedrijf of de klachtencommissie. Het kan gaan om ongewenst gedrag op het werk, maar ook daarbuiten. Vaak is één gesprek met de vertrouwenspersoon voldoende, soms zijn een paar gesprekken nodig. De melder is altijd degene die bepaalt welke actie er wordt ondernomen.

Ongewenst gedrag kan grote gevolgen hebben. Gevoelens van vernedering, onmacht en woede kunnen leiden tot stress, vermindering van werkprestatie, ziekmelding en zelfs het nemen van ontslag. Dat willen we voorkomen! De vertrouwenspersoon staat de melder bij, maar bemiddelt niet tussen betrokkenen en doet niet aan waarheidsvinding. Gesprekken zijn volledig vertrouwelijk. Zonder toestemming van de melder doet de vertrouwenspersoon geen enkele mededeling aan derden over de vragen die zij krijgt en de gesprekken die zij voert. De rapportage aan de opdrachtgever is geanonimiseerd.

De Extern Vertrouwenspersoon:

  • vangt de melder op en geeft advies;
  • zoekt met de melder naar een oplossing;
  • verwijst door naar externe hulpverleners;
  • begeleidt de melder bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie;
  • adviseert het management over beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen;
  • geeft voorlichting;
  • zorgt voor (geanonimiseerde) registratie en verslaglegging.